Powiat pokryje straty nieistniejącego już ZOZ-u?

W czerwcu br.  swoją działalność zakończył Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotoryi, którego organem prowadzącym był Powiat Złotoryjski. Zarząd powiatu skierował do rady powiatu projekt uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego tego podmiotu.

Środki mają zostać przekazane Zakładowi Pielęgnacyjno-Opiekuńczemu w Złotoryi, który na mocy grudniowej uchwały o połączeniu zakładów przejął należności i zobowiązania ZOZ.

Projekt uchwały zakłada pokrycie ujemnego wyniku finansowego ZOZ za lata 2014-2016 w łącznej kwocie 2 796 434,11 zł:

  • rok 2014 – 992 657,34 zł
  • rok 2015 – 676 152,29 zł
  • rok 2016 – 1 127 624,78 zł

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wydzierżawienie ZOZ w Złotoryi na okres 30 lat i prowadzonymi negocjacjami w sprawie ustalenia ostatecznych warunków umowy, a następnie oczekiwaniem na wpisanie się Dzierżawcy do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i przejęcie kontraktu z NFZ, nie przedkładano pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie pokrycia straty netto w latach 2014 i 2015.  Jednakże obecnie, W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania i Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Złotoryi, który w wyniku uchwały o połączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przejął należności i zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi, Zarząd Powiatu wnosi o podjęcie uchwały o pokryciu straty za lata 2014 -2016. – uzasadnia projektodawca.

Jako podstawę prawną podjęcia uchwały wskazano art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej zgodnie z którym powiat jeżeli strata netto za rok obrotowy nie może zostać pokryta przez SPZOZ (oraz po dodaniu kosztów ma amortyzacji ma wartość ujemną) jest zobowiązany:

  • w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta zgodnie z ust. 1, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji

albo

  • w terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego powyżej podjąć uchwałę o likwidacji SPZOZ.

Strat za rok 2014 i 2015 nie pokryto w wymaganym terminie a ZOZ wykreślono z KRS (poprzednio ustawa zakładała albo przekształcenie albo likwidację) dopiero w czerwcu bieżącego roku. Czy nadal można pokryć ujemny wynik finansowy?

PROJEKT UCHWAŁY

Komentarze

komentarze