Rada Miejska zlikwiduje opłaty za posiadanie psów wziętych ze schroniska a odłowionych na terenie Złotoryi?

Rada Miejska w Złotoryi na najbliższej sesji rozpatrzy projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

Co się zmienia?

Nowelizacja, względem uchwały z 2016 roku, dodaje właściwie jeden nowy przepis – zwolnienie od opłaty posiadania psa odłowionego na terenie Złotoryi, nabytego od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt. Wszystkie pozostałe postanowienia pozostają bez zmian, z wyjątkiem § 1 pkt 4, który rozszerza zakres przedmiotowy uchwały. Poprzez uchwalenie nowej uchwały a nie zmianę tekstu starej Rada Miejska uniknie wymogu ogłoszenia tekstu jednolitego.

Postanowienia, które nie ulegają zmianie, czyli co było do tej pory i co będzie nadal

Stawka roczna opłaty pozostaje na niezmienionym poziomie – 50,00 zł od jednego psa. Podobnie nie zmieni się przepis stanowiący, że opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania:

  • w terminie do dnia 30 marca każdego roku w wysokości pełnej stawki (50 zł/rocznie),
  • w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie (30 marca), w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku,
  • dla osób fizycznych, które weszły w posiadanie psa po dniu 30 czerwca danego roku, opłata płatna w wysokości połowy stawki (25 zł/rocznie).

Wpłaty opłaty od posiadania psów można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Złotoryi lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Od kiedy wchodzi w życie?

Projekt uchwały będzie omawiany na najbliższym posiedzeniu Komisji Gospodarczej (23 stycznia 2018 r. o godzinie 14:15). Radni zagłosują dwa dni później.

Jeżeli projekt uchwały przyjmą uchwała ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2018 roku. Wraz z wejściem w życie uchwały straci moc uchwała z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (0007.XXI.170.2016).

(Fot. zlotoryja.pl)

Komentarze

komentarze