Chcesz zostać ławnikiem w sądzie? Zgłoś się!

Rada Miejska w Złotoryi ogłosiła nabór na ławników do sądów powszechnych. Procedura dotyczy uzupełnienia liczby ławników w bieżącej kadencji 2016-2019.

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy, Rada Miejska w Złotoryi powinna wybrać do Sądu Okręgowego w Legnicy jednego ławnika. Zgodnie z art. 165 ustawy kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów, jednak mandat ławnika wybranego dodatkowo wygasa z upływem kadencji ogółu ławników. Obecna kadencja upływa w 2019 roku.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 15 września 2018 r. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Informacji udziela pracownik UM

Wszelkich informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Złotoryi (Biuro Rady Miejskiej w Złotoryi) przy pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 12 tel. 768779111 – w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Kto dokona wyboru?

Spośród zgłoszonych kandydatów wyboru nowego ławnika dokona Rada Miejska w głosowaniu tajnym. Wzór karty zgłoszenia można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Kim są ławnicy?

Konstytucja RP  w art. 182 stanowi, że udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa ustawa. Zgodnie z art. 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości obywatele biorą udział przez uczestnictwo ławników w rozpoznawaniu spraw przed sądami w pierwszej instancji, chyba że ustawy stanowią inaczej. Przy rozstrzyganiu spraw ławnicy mają równe prawa z sędziami i asesorami sądowymi.

Kiedy orzekają ławnicy?

W sprawach karnych:

 • W sprawach o zbrodnie sąd orzeka w składzie jednego sędziego i dwóch ławników (w I instancji).
 • Ze względu na szczególną zawiłość sprawy lub jej wagę sąd pierwszej instancji może postanowić o jej rozpoznaniu w składzie trzech sędziów albo jednego sędziego i dwóch ławników.
 • W sprawach o przestępstwa, za które ustawa przewiduje karę dożywotniego pozbawienia wolności, sąd orzeka w składzie dwóch sędziów i trzech ławników (w I instancji).

W sprawach cywilnych:

W pierwszej instancji sąd w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników rozpoznaje sprawy:

 • z zakresu prawa pracy o:
  a) ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
  b) naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i o roszczenia z tym związane,
  c) odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wyniku stosowania mobbingu;
 • ze stosunków rodzinnych o:
  a) rozwód,
  b) separację,
  c) ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
  d) rozwiązanie przysposobienia.

Sprawy o przysposobienie w pierwszej instancji sąd rozpoznaje w składzie jednego sędziego i dwóch ławników.

Kto może zostać ławnikiem?

Zgodnie z art. 158 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

1. Ławnikiem sądowym może zostać osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończyła 30 lat,
4) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczyła 70 lat,
6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Kto nie może zostać ławnikiem

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kto może zgłosić Radzie Miejskiej kandydatów na ławników?

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Co jest potrzebne do zgłoszenia?

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – do pobrania pod treścią ogłoszenia;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona – do pobrania pod treścią ogłoszenia;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez:

 • stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się:  również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 • obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata – listy do pobrania pod treścią ogłoszenia w BIP. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie:

 • informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika,
 • aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

 

 

Komentarze

komentarze