Starostwo szuka informatyka

Starostwo Powiatowe w Złotoryi ogłosiło nabór na kandydata na wolne stanowisko pracy. Władze powiatu poszukują informatyka, który miałby pracować w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznej. Nabór związany jest z wakatem na tym stanowisku.

Od kandydata wymaga się:
– wykształcenia wyższego informatycznego i minimum rok stażu pracy lub wykształcenia średniego informatycznego i minimum 3 lata stażu pracy,
– niekaralności za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
– pełnej zdolności do czynności prawnych oraz z korzystania z pełni praw publicznych
– znajomości ustaw: ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o ochronie danych osobowych,
– znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN i WAN

Wymagania dodatkowe:
– mile widziana znajomość języka angielskiego,
– umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach, umiejętność tworzenia i modyfikacji stron internetowych,
– mile widziane prawo jazdy kategorii B,
– umiejętność pracy samodzielnie i w zespole,
– kreatywność, dyspozycyjność, punktualność,
– dokładność, obowiązkowość.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Urzędu w zakresie sieci informatycznej LAN i WAN, oprogramowania i sprzętu komputerowego,
b) nadzór nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej oraz prawidłowości funkcjonowania systemów informatycznych,
c) nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Urzędu, w tym:

rozwój systemu informatycznego (sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu), monitorowanie rynku IT pod kątem możliwości zastosowania nowych rozwiązań z tej dziedziny w Urzędzie, nadzór nad umowami z firmami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych prowadzonych przez Urząd, planowanie i analiza zaspokajania potrzeb na infrastrukturę informatyczną użytkownika końcowego, pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach
przetargowych związanych z zagadnieniami informatycznymi, załatwianie spraw w zakresie opracowania dokumentacji technicznej IT; organizowanie odbiorów
częściowych i końcowych IT,

d) nadzór nad małą poligrafią, łącznością telefoniczną i radiofoniczną,
e) aktualizacja stron internetowych Urzędu,
f) dokonywanie napraw bieżących oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego,
g) pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego,
h) pomoc w przygotowaniu dokumentów i plików graficznych,
i) nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych w Systemach Informatycznych w Starostwie Powiatowym w Złotoryi,
j) zapewnienie warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i Systemy Informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
k) zarządzanie identyfikatorami oraz hasłami użytkowników Systemów Informatycznych Starostwa Powiatowego w Złotoryi,
l) nadzór nad procesem oraz harmonogramem tworzenia kopii zapasowych Starostwa Powiatowego w Złotoryi,
ł) nadzór nad zabezpieczeniami Systemów Informatycznych oraz stanowisk komputerowych przed działalnością oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu,
m) wykonywanie przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych osobowych,
n) administrowanie Systemami Informatycznymi Starostwa Powiatowego w Złotoryi,
o) administrowanie serwerami Starostwa Powiatowego w Złotoryi, na których zainstalowane są Systemy Informatyczne,
p) administrowanie siecią radiowo-światłowodową Powiatu Złotoryjskiego,
r) administrowanie serwisami www oraz poczta email Starostwa Powiatowego w Złotoryi,
s) administrowanie Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej, Elektronicznym Systemem Obiegu Dokumentów PROTON, oraz pomoc użytkownikom w jego obsłudze.
t) administrowanie Systemem Pojazd i Kierowca z ramienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wymagane dokumenty:
Niezbędne:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego wymagane wykształcenie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
e) oświadczenie kandydata o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Dodatkowe:
Kserokopie zaświadczeń o zdobytych kursach i szkoleniach oraz inne dodatkowe
dokumenty o posiadanych kwalińkacj ach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać do 24 lipca 2017 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Informatyka w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych” na adres Starostwa Powiatowego w Złotoryi.

OGŁOSZENIE

Komentarze

komentarze