Zrozumieć samorząd

Pomocne opracowania

Baza wszystkich uchwał Rady Miejskiej w Złotoryi 1990-2017 [MATERIAŁ ŹRÓDŁOWY]

Baza wszystkich uchwał Rady Powiatu Złotoryjskiego 1998-2017 [MATERIAŁ ŹRÓDŁOWY]

Analiza projektów uchwal

Analiza projektu nowelizacji uchwały w sprawie konsultacji społecznych Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Kwestie prawne

Akty prawa miejscowego

Bonifikaty na wykup mieszkań

Rada Miejska ma prawo udzielić bonifikaty na wykup lokali mieszkalnych a także wyłączyć konkretne nieruchomości ze sprzedaży. Ustawa reguluje zasady zwrotu bonifikat.
Zobacz artykuł

Daniny publiczne

Pobierane przez powiat odpłaty za odholowanie pojazdów muszą mieć oparcie w rzeczywistych kosztach.
Zobacz artykuł
Zobacz artykuł

Działalność handlu, usług i gastronomii

Godziny otwarcia sklepów, punktów usługowych oraz lokali gastronomicznych a także ogródków gastronomicznych reguluje uchwała Rady Miejskiej.
Zobacz artykuł

Miasta i gminy wiejskie mogą ograniczyć sprzedaż alkoholu w porze nocnej a także określić miejsca publiczne, w których można spożywać alkohol
Zobacz artykuł
Zobacz artykuł
Zobacz artykuł
Zobacz artykuł

Harmonogram dyżurów aptek

Podjęcie uchwały w sprawie harmonogramu dyżurów aptek (w nocy oraz święta – gwarantujące dostępność 24h na dobę) jest obowiązkiem Rady Powiatu
Zobacz artykuł

Jednostki pomocnicze – sołectwa, osiedla, dzielnice

Czym są osiedla i jak działają?
Zobacz artykuł

Zebrania wiejskie w sołectwach
Zobacz artykuł

Konsultacje społeczne i budżet obywatelski

Konsultacji społecznych nie można ograniczać tylko do pełnoletnich mieszkańców
Zobacz artykuł
Zobacz artykuł

W konsultacjach społecznych nie można żądać podania numeru PESEL
Zobacz artykuł

Budżet obywatelski w nowym wydaniu będzie zapewniał realizację projektów mieszkańców
Zobacz artykuł

Nazwy ulic, placów, budynków

Nazwy ulic propagujące komunizm lub inny ustrój totalitarny należy zmienić do 2 września 2017 r. a do 31 marca 2018 r. należy usunąć obiekty propagujące komunizm lub inny ustrój totalitarny.
Zobacz artykuł
Zobacz artykuł
Zobacz artykuł
Zobacz artykuł

Złotoryja zmieniła nazwy ulic już w czerwcu 1990 r.
Zobacz artykuł

Uchwały w sprawie nazw ulic to akty prawa miejscowego i wymagają ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa
Zobacz artykuł

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

Od kadencji 2018-2023 we wszystkich gminach, powiatach, województwach będzie obowiązywała obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Rady będą miały obowiązek przyjęcia uchwały w zakresie organizacji kilku spraw z nią związanych.
Zobacz artykuł

Ograniczenia praw i wolności

Rada Miejska nie może zabronić przebywania na dworze nieletnim w godzinach nocnych.
Zobacz artykuł

Opłaty za psy

Podejmując uchwałę w sprawie stawek opłat za posiadanie psów można zwolnić z ponoszenia opłaty psy wzięte ze schroniska a odłowione na terenie gminy.
Zobacz artykuł

Partycypacja społeczna

Przyjęcie uchwały w sprawie kryteriów oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej jest obowiązkiem każdego organu stanowiącego JST.
Zobacz artykuł
Zobacz artykuł

Najczęściej popełniane błędy przez JST przy przyjmowaniu uchwały w sprawie kryteriów inicjatywy lokalnej – okiem wojewody
Zobacz artykuł

Porozumienia międzygminne

Miasto lub powiat mogą przejąć zadanie publiczne utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostki samorządu terytorialnego.
Zobacz artykuł

Statut

Sytuację w której inicjatywę uchwałodawczą posiada przewodniczący a nie posiada jej każdy z radnych z osobna można kwestionować
Zobacz artykuł
Zobacz artykuł

Statut nie może nakazywać kierownikom jednostek oraz osobom pełniącym funkcje kierownictwa urzędu udziału w Sesjach
Zobacz artykuł

Strefa płatnego parkowania

Strefę płatnego parkowania można ustanowić tylko na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc parkingowych i tylko w dniach roboczych. Stawki opłat muszą być progresywne.
Zobacz artykuł

Stypendia dla sportowców

Rada gminy, miasta, powiatu i sejmik wojewódzki mogą ustanawiać zasady przyznawania stypendiów i nagród sportowych.
Zobacz artykuł

Zagospodarowanie przestrzenne i uchwały krajobrazowe

Przyjęcie uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko musi się odbyć na sesji wcześniejszej niż przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż MPZP musi uwzględniać zapisy studium.
Zobacz artykuł
Zobacz artykuł
Zobacz artykuł

Gminy mogą przyjmować uchwały krajobrazowe (np. porządkujące kwestie billboardów i innych ogłoszeń a także np. ogrodzeń)
Zobacz artykuł

Rada Miejska nie może rozszerzać ani regulować w planie zagospodarowania przestrzennego wymogu konsultacji czy uzyskania pozwolenia od konserwatora zabytków odmiennie niż reguluje to ustawa.
Zobacz artykuł

Zgromadzenia publiczne

Rada gminy może ustalić listę miejsc, w których organizowanie zgromadzeń publicznych nie wymaga zgłoszenia do wójta, burmistrza czy prezydenta.
Zobacz artykuł

Akty kierownictwa wewnętrznego

Centrum usług wspólnych

Jak napisać projekt uchwały powołującej centrum usług wspólnych?
Zobacz artykuł

Projekt uchwały powołujący centrum usług wspólnych nie wymaga opinii związków zawodowych
Zobacz artykuł

Każda jednostka budżetowa, nieobjęta wspólną obsługą z zakresu zadań głównego księgowego, musi mieć zatrudnionego głównego księgowego.
Zobacz artykuł

Domy dziecka

Jak są ustalane kwoty miesięczne na dzieci w domu dziecka?
Zobacz artykuł

Organizacje pozarządowe

Roczny program współpracy z NGO należy uchwalić do końca listopada poprzedniego roku. Jakie musi spełniać wytyczne?
Zobacz artykuł

Powoływanie i odwoływanie

Jak wygląda procedura powoływania i odwoływania skarbnika?
Zobacz artykuł

Do rady gminy należy powoływanie ławników sądowych. Kim są ławnicy?
Zobacz artykuł

Powoływanie spółek

Czym jest sfera użyteczności publicznej i czy samorządy mogą powoływać spółki spoza sfery użyteczności publicznej?
Zobacz artykuł

Taryfy za wodę i ścieki

Przed 1 stycznia 2018 r.

Kilka ważnych szczegółów odnośnie uchwał zatwierdzających nowe taryfy za wodę i ścieki
Zobacz artykuł

Nie przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu taryf za wodę i ścieki nie blokuje ich wejścia w życie
Zobacz artykuł
Zobacz artykuł

Po 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. taryfy będą zatwierdzane przez spółkę Wody Polskie i opracowywane na 3 lata
Zobacz artykuł

Uchwały budżetowe

Wszystkie nowelizacje uchwały budżetowe powinny zostać ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zobacz artykuł

Proces legislacyjny

Projektowanie uchwał

W ciągu roku po zmianie uchwały należy ogłosić tekst jednolity
Zobacz artykuł

Jak tytułować uchwały? Dlaczego numery uchwał są niepoprawne?
Zobacz artykuł

Podejmowanie uchwał

Radni powinni otrzymać projekty uchwał w terminie określonym w Statucie, chyba że uchwała ma zostać wprowadzona poprzez zmianę porządku obrad na sesji
Zobacz artykuł

Zmiana porządku obrad – bezwzględna większość ustawowego składu Rady oraz zgoda zwołującego Sesję w przypadku sesji nadzwyczajnej
Zobacz artykuł

Jaką większością podejmuje się poszczególne uchwały?
Zobacz artykuł

Przy obliczaniu kworum uwzględnia się wszystkie osoby będące na sali podczas głosowania – nawet jeżeli nie brały w nim udziału
Zobacz artykuł

Nieważność uchwały z powodu wzięcia udziału w głosowaniu w sprawie dotyczącej własnego interesu prawnego przez Radnego jest stwierdzana tylko wtedy gdy jego głos ma wpływ na wynik głosowania.
Zobacz artykuł

Wejście w życie uchwał

Przerwa w obradach nie wstrzymuje wejścia w życie uchwał przyjętych na pierwszej części obrad.
Zobacz artykuł

Nadzór prawny nad uchwałami JST

Skarga do sądu administracyjnego

Prokuratura może skarżyć uchwały Rady Miejskiej czy Rady Powiatu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Zobacz artykuł

Nie trzeba wzywać organu do usunięcia naruszenia prawa przed złożeniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Zobacz artykuł

Skutki stwierdzenia nieważności

W przypadku stwierdzenia nieważności uchwały (ex tunc) określającej wysokość daniny publicznej (np. opłaty za odholowanie) należy zwrócić podatnikowi na jego wniosek całość kwoty
Zobacz artykuł

Postępowanie naprawcze JST

Jakie ograniczenia posiada powiat, który realizuje program naprawczy, program zostanie negatywnie zaopiniowany albo na wezwanie go nie opracuje?
Zobacz artykuł

Realizacja programu naprawczego, brak jego opracowania mimo wezwania lub negatywna opinia do niego nie blokują JST możliwości udzielenia pomocy rzeczowej na sfinansowanie inwestycji innej jednostki samorządu terytorialnego, np. budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej.
Zobacz artykuł

Prawa miejskie

Jak się uzyskuje prawa miejskie?
Zobacz artykuł

Wojcieszów uzyskał prawa miejskie 1 stycznia 1973 r. a Świerzawa 1 stycznia 1984 r.
Zobacz artykuł

Informacja publiczna

Zobacz zasady dostępu do informacji publicznej
Zobacz artykuł

Do wnioskodawcy należy dowiedzenie, że organ otrzymał wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zobacz artykuł

Wniosek wyślesz również przez ePUAP. Zobacz listę urzędów.
Zobacz artykuł

Oświata i wychowanie

Szkoły nie mogą żądać od pełnoletnich uczniów aby ich usprawiedliwienia, zwolnienia oraz zgody podpisywali ich rodzice.
Zobacz artykuł

Brak opłat w przedszkolach publicznych
Zobacz artykuł

Procedury przetargowe

Urząd może (ale nie musi) unieważnić przetarg jeżeli najniższa z ofert wykracza poza przewidziane środki na realizację zadania
Zobacz artykuł

Jakie są warunki powierzenia wykonywania zadań własnej spółce komunalnej w ramach in-house?
Zobacz artykuł

Dialog techniczny
Zobacz artykuł

Decyzje wydawane przez organy

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu – można je stracić kiedy przed lokalem zakłócany jest porządek, rada miejska decyduje wyłącznie o liczbie punktów i zasadach lokalizacji gdzie sprzedaje się alkohol
Zobacz artykuł

Partycypacja i start w wyborach

Kto może zostać radnym i jak można stracić mandat radnego?
Zobacz artykuł

Jakie możliwości uczestnictwa w życiu samorządowym mają mieszkańcy?
Zobacz artykuł

Co mi przysługuje?

Kto może uzyskać ulgę na opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe?
Zobacz artykuł

Powoływanie i odwoływanie

Burmistrzowie, starostowie, marszałkowie nie mogą już zatrudniać asystentów i doradców
Zobacz artykuł

Zadania gminy

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych to jedno z zadań własnych gminy
Zobacz artykuł

Oświetlenie ulic, dróg wszelkich kategorii (także tych nienależących do gminy) to od sierpnia 2015 r. jedno z zadań własnych gmin
Zobacz artykuł

Referenda i wybory

Referendum w sprawie odłączenia od powiatu
Zobacz artykuł

Zasady tworzenia list powiatowych
Zobacz artykuł

W naszym mieście i powiecie

Praca Rady Miejskiej i Rady Powiatu

Wykazy osób

Obecne składy rady miejskiej i rady powiatu
Zobacz artykuł

Kto zasiadał w zarządzie powiatu i prezydium Rady od początku jej istnienia?
Zobacz artykuł

Informacje o warunkach pracy radnych

Kiedy dyżury mają miejscy radni?
Zobacz artykuł

Ile wynoszą diety radnych?
Zobacz artykuł
Zobacz artykuł

Nadzór prawny

WSA uznał, że Rada Miejska w Złotoryi nie mogła zobowiązać właścicieli prywatnych przedszkoli do dostarczania ilości dowodów wpłat czesnego i zwolnień z opłat od prywatnego przedszkola
Zobacz artykuł

Jednostki pomocnicze

Czy w Złotoryi istnieją osiedla?
Zobacz artykuł

Statut

Wojewoda wytknął niezgodność z prawem Statutu
Zobacz artykuł

Statut Miasta Złotoryja jest w wielu miejscach niezgodny z prawem
Zobacz artykuł
Zobacz artykuł

Dwie pierwsze nowelizacje Statutu Powiatu Złotoryjskiego z 2011 r. nie zostały nigdy zaopiniowane przez komisje Rady
Zobacz artykuł

Jak wyglądały Statuty?
Zobacz artykuł

Sprawy społeczne

Dekomunizacja nazw ulic – kiedy się dokonała
Zobacz artykuł

Jak walczy się z „kasynami”?
Zobacz artykuł

Mieszkańcy mają dość kasyn
Zobacz artykuł

Ilu mieszkańców liczy Złotoryja?
Zobacz artykuł

95% mieszkańców Wojcieszowa, którzy poszli na referendum opowiedzieli się za przyłączeniem do powiatu jeleniogórskiego
Zobacz artykuł

Gospodarka komunalna

Dlaczego RPK Partner nie był w KRS przez kilka miesięcy?
Zobacz artykuł

Ile na billboardach zarabia powiat?
Zobacz artykuł

Gmina Złotoryja przekazała Miastu Złotoryja zadania związane z utrzymaniem sieci wodno-kanalizacyjnej.
Zobacz artykuł

Jaka jest wartość budynku LO i szpitala?
Zobacz artykuł

Czy miasto spełnia poziomy recyklingu?
Zobacz artykuł

Czy można wynająć salę konferencyjną w Starostwie?
Zobacz artykuł

Złotoryja została udziałowcem Sanikomu
Zobacz artykuł

Jak wyliczył RPK taryfy za wodę i ścieki?
Zobacz artykuł

Ile wynosi zatrudnienie w Starostwie (stan na styczeń 2017)
Zobacz artykuł

Ile wynoszą dochody podatkowe w przeliczeniu na mieszkańca
Zobacz artykuł

Ilu mieszkańców ucieka ze Złotoryi na tle innych miast?
Zobacz artykuł

Oświata i wychowanie

Ile wynoszą powiatowe wydatki na ZSO i ZSZ?
Zobacz artykuł

Jakie jest średnie miesięczne wynagrodzenie na utrzymanie dziecka w domach dziecka w powiecie złotoryjskim?
Zobacz artykuł

Ile zarabiają nauczyciele w powiecie złotoryjskim?
Zobacz artykuł

Ile gminy dostają z subwencji oświatowej?
Zobacz artykuł

Ilu absolwentów gimnazjów w powiecie wybiera szkoły średnie poza powiatem?
Zobacz artykuł

Jak wyglądały konkursy na dyrektora ZSZ i PODNiPP w 2017 roku?
Zobacz artykuł

Ile zarabiają nauczyciele w powiecie?
Zobacz artykuł

Złotoryjskie Technikum w Rankingu Perspektyw
Zobacz artykuł

Gospodarka

Bezrobocie w powiecie
Zobacz artykuł

Jaka jest wielkość zatrudnienia w złotoryjskiej podstrefie LSSE?
Zobacz artykuł
Zobacz artykuł

W Kozowie w 2017 r. było zarejestrowanych około 30 spółek
Zobacz artykuł

Ile wynoszą podatki lokalne?
Zobacz artykuł

Ile z PIT ma twoja gmina i twój powiat?
Zobacz artykuł

70% gości hotelowych przybywa z Ukrainy, Litwy, Łotwy i Rosji
Zobacz artykuł

Jak przydzielane są środki w ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej?
Zobacz artykuł

Zadłużenie

Ranking zdolności kredytowej samorządów
Zobacz artykuł

Hipoteki na szkole i szpitalu
Zobacz artykuł
Zobacz artykuł

Hipoteka na budynku byłej straży pożarnej na Wyszyńskiego
Zobacz artykuł

Problem powiatowych obligacji
Zobacz artykuł
Zobacz artykuł

Powiatowy program naprawczy
Zobacz artykuł

Ile wynosi zadłużenie miasta i powiatu?
Zobacz artykuł

W 2012 roku szpital zaciągnął pożyczkę na 12,49%
Zobacz artykuł

Infrastruktura

Pomnik Reymonta został wybudowany w 1967 r.
Zobacz artykuł

Co się dzieje z liniami kolejowymi?
Zobacz artykuł
Zobacz artykuł

Projekty

Dolnośląska Stolica Kultury 2017 – szczegóły oferty
Zobacz artykuł

Słynne spory sądowe

Basztowa 4
Zobacz artykuł

Rejestry

Organy wykonawcze JST mają obowiązek prowadzenia wykazów aktów prawa miejscowego.
Zobacz artykuł

Felietony – subiektywne opinie autorów portalu

Ad vocem do budżetu obywatelskiego – instytucja prawna w świetle obecnych uwarunkowań
Zobacz artykuł

Zachęta do startu w wyborach
Zobacz artykuł

O przyszłości finansowej powiatu
Zobacz artykuł

Odwlekanie w czasie restrukturyzacji powiatu kosztuje
Zobacz artykuł