Jak władza walczy z „pseudokasynami”? Dwa przykłady.

W czerwcu posłanka PiS Marzena Machałek, na prośbę burmistrza, złożyła zapytanie w sprawie możliwości walk z plagą automatów o niskich wygranych. Półtora roku temu przedsiębiorca zapłacił kilkanaście tysięcy złotych grzywny za jeden taki automat w złotoryjskim lokalu.

W 2015 roku Naczelnik Izby Celnej w Legnicy nałożył karę w wysokości 12 000 zł na jednego z przedsiębiorców, którzy mieli w jednym z lokali złotoryjskich automat do gry. Dyrektor Izby we Wrocławiu utrzymał w mocy karę. Przedsiębiorca zaskarżył decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

„W ramach kontroli przeprowadzono eksperyment, doświadczenie i odtworzenie możliwości gry na kontrolowanym urządzeniu. W efekcie rozegranej gry stwierdzono, że cechy psychomotoryczne gracza, w tym zdolności manualne i umiejętności grającego nie mają żadnego wpływu na przebieg rozgrywanych gier, w szczególności na zatrzymanie wirujących bębnów zgodnie z wolą gracza, lecz toczą się poza wolą gracza, sterowane są przez program sterujący komputera urządzenia. Ustalono, że gra na tym urządzeniu wyczerpuje znamiona definicji gry na automacie, zawartej w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm. – dalej: u.g.h., ustawa o grach hazardowych).”

Sąd w sprawie III SA/Wr 589/15 postanowił skargę odrzucić.

„O kwalifikacji gry na automacie, jako gry hazardowej w rozumieniu u.g.h., jak wcześniej wskazano, wystarczające jest ustalenie jej komercyjnego i losowego charakteru. Dyrektor IC ustalił, że skarżąca spółka eksploatowała komercyjnie, bez zezwolenia i w miejscu spoza katalogu określonego w u.g.h., automat do gier o charakterze losowym.”

Reglamentacja automatów do gier o niskich wygranych jest nie tylko zgodna z Konstytucją, ale też bardzo ważna dla zapewnienia porządku publicznego oraz ograniczania procesu prania brudnych pieniędzy.

„Te istotne aspekty stały się przedmiotem rozważań TK w uzasadnieniu powołanego wyroku z 11 marca 2015 r. (P 4/14). Zdaniem Trybunału, ograniczenie wolności działalności gospodarczej wprowadzone w art. 14 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h. spełnia przesłankę formalną i materialną, o których mowa w art. 22 Konstytucji. Wymóg, aby prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie urządzania gier na automatach, w tym o niskich wygranych, odbywało się jedynie w kasynach gry, jest wprowadzony w ustawie i uzasadniony „ważnym interesem publicznym”, w rozumieniu art. 22 Konstytucji RP. Z uzasadnienia projektu u.g.h. wynika dobitnie, że motywem wprowadzonych rozwiązań było pilne zwiększenie ochrony społeczeństwa, zwłaszcza osób młodych, oraz praworządności (porządku i bezpieczeństwa publicznego) przed negatywnymi skutkami hazardu oraz walka z tzw. szarą strefą w dziedzinie hazardu i przeciwdziałanie m.in. praniu brudnych pieniędzy i stanowiło to uzasadniony interes państwa w monitorowaniu i regulowaniu rynku gier hazardowych wynikający przede wszystkim z zagrożenia uzależnieniem od hazardu. Problem uzależnienia od hazardu, jako należącego do kategorii uzależnień o charakterze behawioralnym, wiąże się”

W czerwcu 2016 r. posłanka Marzena Machałek, opisała złotoryjski problem w zapytaniu do Ministra Finansów:

„Szanowny Panie Ministrze, w dniu 04.05.2016 zwrócił się do mnie Burmistrz Złotoryi pan Robert Pawłowski z prośbą o pomoc w sprawie ograniczenia na terenie miasta Złotoryja liczby punktów, w których prowadzona jest działalność z wykorzystaniem gier liczbowych. Sprawa jednak ma szerszy aspekt społeczny, dotykający problemu wielu miejscowości w kraju.

Na terenie miasta Złotoryja (woj. dolnośląskie) obecnie uruchomionych jest 18 punktów tzw. kasyn gier na automatach, czynnych przez 24 godziny. Specyficzna działalność kasyn i ich 24 godzinna dostępność ma szkodliwy wpływ na życie społeczeństwa miasta, powodując wiele problemów rodzinnych i uszczuplenie środków finansowych rodzin.

Urząd Miejski w Złotoryi starał się o podjęcie współpracy z Urzędem Celnym w Legnicy, Państwową Inspekcją Pracy w Legnicy, Urzędem Skarbowym w Złotoryi, Komendą Powiatową Policji w Złotoryi, Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Złotoryi, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Złotoryi, Powiatowym Inspektorem Budowlanym w Złotoryi, Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. w Złotoryi oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi w zakresie zgodności prowadzonej działalności gospodarczej z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 612) oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i obowiązujących warunków technicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, wymogów higieniczno-sanitarnych, Prawa pracy, Prawa budowlanego i Prawa podatkowego w celu wyeliminowania uciążliwości prowadzonej działalności gospodarczej. Niestety, w zdecydowanej liczbie przypadków wymienione wyżej instytucje nie przejawiają aktywności, której efektem byłoby stopniowe rozwiązywanie tego problemu.”

Pani poseł z Jeleniej Góry zadała następujące pytania:

„1. Czy istnieje możliwość weryfikacji ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 ( t.j. Dz.U. z 2015,poz 612 z późń. zm.) polegającej na wprowadzeniu uregulowań zaostrzających warunki rozpoczynania działalności w zakresie eksploatacji automatów i urządzeń do gier, o których mowa w art. 23 ustawy oraz ograniczenia ilości funkcjonujących już punktów?

2. Czy istnieje możliwość wprowadzenia zmian ustawowych, mających na celu zwiększenie nadzoru i kontroli zakresu działalności gospodarczej, polegającej na eksploatacji automatów i urządzeń do gier, o których mowa w art. 23 ustawy.”

Sekretarz Stanu Wiesław Janczyk odpowiedział między innymi:

„Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z dnia 8 kwietnia 2016 r. poz. 471) nie przewiduje możliwości wydawania nowych zezwoleń i przedłużania udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie urządzania gier na automatach o niskich wygranych. Działalność w zakresie gier na automatach, zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010 r. stanem prawnym, może być prowadzona wyłącznie w kasynach gry na podstawie udzielonej koncesji (o ile ustawa nie stanowi inaczej). Na mocy przepisów art. 129 ustawy o grach hazardowych, stanowiących regulację przejściową, działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych oraz gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach na podstawie zezwoleń udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy, mogła być prowadzona, do czasu wygaśnięcia tych zezwoleń, przez podmioty, których im udzielono, według przepisów dotychczasowych (o ile ustawa nie stanowi inaczej). Jak wynika z powyższego, od 1 stycznia 2010 r. brak jest możliwości uzyskania koncesji na prowadzenie działalności w zakresie urządzania gier na automatach, przez inne podmioty niż kasyna gry. Tym samym, obecnie funkcjonujące lokale, w których udostępniane są automaty do gier, działają nielegalnie. Należy podkreślić, że ostatnie zezwolenia dotyczące prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych wygasły w grudniu 2015 r. Zagadnienia związane z grami hazardowymi należą do priorytetowych obszarów działań Służby Celnej, w ramach których przeprowadzane są m.in. intensywne działania kontrolne, mające na celu eliminowanie wynikającego z nich zagrożenia społecznego. W okresie styczeń − maj 2016 r. przeprowadzono 2.450 kontroli w 2.295 miejscach urządzania gier na automatach bez zezwolenia. W wyniku działań kontrolnych zatrzymano 7.374 nielegalne automaty do gier. W ww. okresie trwale zlikwidowano 358 miejsc, w których urządzano nielegalne gry na automatach. W wyniku sukcesywnych kontroli miejsc, w których urządzane są takie gry, organy Służby Celnej w 2015 r. zatrzymały 30.248 automatów.”

Urzędnik ministerstwa poinformował również o pracach nad projektem ustawy, który zaostrzałby sankcje pieniężne za urządzanie gier na automatach o niskich wygranych bez posiadania koncesji. Urządzanie gier poza kasynem miałoby się stać monopolem państwowym. Podmiot wykonujący monopol państwa miałby także zainstalować oprogramowanie, które rejestrowałoby wpłacone stawki oraz wypłacone wygrane.

To są dwa pozytywne przykłady działań władz.

(Fotografia pochodzi ze strony sztum.policja.gov.pl)

Komentarze

komentarze