DSDiK poprawi stan nawierzchni chodników w Wojcieszowie

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ogłosiła przetarg dotyczący realizacji zadania publicznego pn. „Poprawa stanu nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie na odcinku w km 96+710 do km 98+030. CPV 45233142-6.”.

Wykonawca musi zagwarantować minimum 36-miesięczny okres gwarancji. Musi również wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał zadanie w zakresie budowy (lub przebudowy lub remontu) drogi min. klasy G, w zakres, którego wchodziła budowa (przebudwa, remont) chodnika o wartości min. 500 tys. zł brutto oraz dysponuje jedną osobą na stanowisku Kierownika Budowy, która posiada uprawnienia budowlane  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń (lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).

Zadanie należy zrealizować w terminie do 30 listopada 2017 r.

Oferty można składać do 1 września 2017 r. do godziny 10:00. Pół godziny później nastąpi otwarcie ofert. Kryteria, które zdecydują o wyborze najlepszej oferty to: 60% cena, 40% okres gwarancji (36 miesięcy – 0 punktów, 48 miesięcy – 20 punktów, 60 miesięcy – 40 punktów).

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

(Fot. Openstreetmap.org)

Komentarze

komentarze