RPK zajmie się oświetleniem miejskim oraz odśnieżaniem dróg gminnych w ramach in-house

Gmina Miejska Złotoryja ma zamiar powierzyć Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o. o. w Złotoryi utrzymanie dróg miejskich oraz konserwację oświetlenia miejskiego.

Za konserwację oświetlenia miejskiego na terenie Złotoryi, w okresie od 1 marca do końca roku, spółka komunalna miałaby zarobić szacunkowo 143 426,50 zł netto. Przedsiębiorstwo będzie także utrzymywać drogi miejskie w okresach: 1 marca 2017 – 30 kwietnia 2017, 1 listopada 2017 – 30 kwietnia 2018 oraz 1 listopada – 31 grudnia 2018 r. Za odśnieżanie, usuwanie oblodzeń oraz roboty w zakresie konserwacji dróg miejskich, samorząd miałby zapłacić 293 554,27 zł netto. Obydwa zadania własne gminy mają zostać powierzone „z wolnej ręki”.

Podobnie sprawa miała się z odbiorem z gospodarstw domowych niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych w okresie od 1 lutego do końca roku. Za to zadanie miejska spółka ma szacunkowo zarobić 407 407,41 zł. Szacunkowa ilość odpadów, które zostaną wytworzone w okresie zamówienia wynosi: niesegregowane – 3771,60Mg/rok, biodegradowalne – 448,51 Mg/rok. Wykonawca musi zapewnić przez okres obowiązywania zamówienia pojemniki w ilości co najmniej: 190 szt. „1100” litrów na odpady zmieszane (pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego); 70 szt. „1100” litrów na odpady zmieszane(pojemniki ocynkowane); 120 szt. „360” litrów na odpady biodergadowalne; 75 szt. „120” litrów na odpady biodegradowalne. RPK zobowiązane jest do uzupełnienia braku pojemnika w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia.

Magistrat korzysta tym samym z możliwości prawnych, które wprowadziła ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dodała do PZP art. 67 ust. 1 pkt 12 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.. W art. 61 ust. 1 ustawodawca określił katalog zamknięty okoliczności, w których zamawiający może powierzyć wykonywane zadanie „z wolnej ręki”.

RPK spełnia warunki do powierzenia zadania w trybie zamówień in-house:

a) zamawiający (przyp. red. Gmina Miejska Złotoryja) sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę (przyp. red. RPK), odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej (przyp. red. RPK) dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego (przyp. red. Gminę Miejską Złotoryja) sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej (przyp. red. RPK) nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego (przyp. red. 100% udziałowcem spółki jest Gmina Miejska Złotoryja).

Komentarze

komentarze