Gmina Złotoryja sprzedaje działki pod zabudowę

Gmina Złotoryja wystawiła w przetargu dwie działki we wsi Wysocko.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia, które znalazło się na gminnym portalu z przetargami:

Wójt Gminy Złotoryja
organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
następujących nieruchomości:

1. Działka oznaczona numerem geodezyjnym 66/3 o pow. 0,66 ha, obręb Wysocko, stanowi własność Gminy Złotoryja, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LE1Z/00013485/4.
Przeznaczenie nieruchomości – brak planu*.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotoryja działka położona jest częściowo w jednostce planistycznej o przeznaczeniu – obszary przeznaczone pod do zainwestowania pod funkcje: mieszkaniową i częściowo pod usługi. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako pastwisko trwałe (Ps V) i nieużytek (N).
Opis nieruchomości: Działka położona jest na obrzeżach wsi Wysocko. Nieruchomość niezabudowana, o regularnym kształcie, częściowo położona na skarpie, porośnięta trawą, krzewami – czarny bez i drzewami o niskiej wartości użytkowej – robinia akacjowa, z możliwością uzbrojenia w energie elektryczną, wodociąg i kanalizację. Przy granicy działki przebiega utwardzona droga dojazdowa.

Cena wywoławcza: 313.000,00 zł (brutto)
Wadium: 32.000,00 zł

2. Działka oznaczona numerem geodezyjnym 66/5 o pow. 0,4500 ha, obręb Wysocko, stanowi własność Gminy Złotoryja, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LE1Z/00013485/4.
Przeznaczenie nieruchomości – brak planu*.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotoryja działka położona jest częściowo w jednostce planistycznej o przeznaczeniu – obszary przeznaczone pod do zainwestowania pod funkcje: mieszkaniową i częściowo pod usługi. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz).
Opis nieruchomości: Działka położona jest na obrzeżach wsi Wysocko. Nieruchomość niezabudowana, o regularnym kształcie, częściowo położona na skarpie, porośnięta trawą, krzewami – czarny bez i drzewami o niskiej wartości użytkowej – robinia akacjowa, z możliwością uzbrojenia w energie elektryczną, wodociąg i kanalizację. Przy granicy działki przebiega utwardzona droga dojazdowa.

Cena wywoławcza: 213.500,00 zł (brutto)
Wadium: 22.000,00 zł

Wyżej wymienione nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. o godz. 1400 w sali nr 14 Urzędu Gminy Złotoryja, Al. Miła 4, 59-500 Złotoryja.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu.
Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej do dnia 19 lutego 2018 r. włącznie na konto Urzędu Gminy Złotoryja w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi nr 52 8658 0009 0000 3593 2000 0060.
W tytule wpłaty należy wpisać:
„Wadium na sprzedaż w przetargu działki nr …. (wskazać numer działki), obręb Wysocko”.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.

Dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uchylenie się zwycięzcy przetargu od zawarcia aktu notarialnego w ustalonym terminie, spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz sprzedającego.
Cenę nieruchomości wpłaca się przelewem na konto Urzędu Gminy Złotoryja w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi nr 08 8658 0009 0000 3593 2000 0270 na jeden dzień przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.
Osoby, które nie wygrały przetargu, otrzymują zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zakończenia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej, opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej oraz koszty wznowienia i okazania granic nabywanej nieruchomości.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargów w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Złotoryja, Al. Miła 4, pok. Nr 11, tel. (076) 8788719.

* obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego gm. Złotoryja utracił moc z dniem 31 grudnia 2003 r.

Komentarze

komentarze