Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Złotoryi, która odbyła się wczoraj, zostały uchwalone nowe stawki podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłaty targowej.

Ze względu na planowaną, przy projektowaniu budżetu państwa, inflację na 2018 rok (w wysokości 2,3%) zwiększyły się górne granice stawek kwotowych na rok 2018. Stawki na nowy rok zostały ogłoszone obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r..

W Złotoryi wzrosną stawki podatku od nieruchomości, które w poprzednich dwóch latach spadały (planowana była wówczas deflacja). Wszystkie zostaną ustanowione na maksymalnym możliwym poziomie.

 • podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – z 0,89 zł do 0,91 zł od 1 m 2 powierzchni,
 • podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
  i zbiorników sztucznych – z 4,54 zł do 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
 • podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
  przez organizacje pożytku publicznego – z 0,47 zł do 0,48 zł od 1 m2 powierzchni,
 • podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października
  2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan
  zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową
  albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia
  wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – z 2,98 zł do 3,04 zł od 1 m2 powierzchni;
 • podatek od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych – z 0,75 zł do 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z 22,66 zł do 23,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – z 10,59 zł do 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
  zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z 4,61 zł do 4,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
  e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
  przez organizacje pożytku publicznego – z 7,62 zł do 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • podatek od budowli – bez zmian 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych .

Zwolnione z podatku nadal pozostają: grunty, budowle lub ich części oraz budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury, sportu i rekreacji, pomocy społecznej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia
działalności gospodarczej.

Zwiększyły się również wszystkie stawki podatku od środków transportowych o ok. 2%.

W przypadku opłaty targowej stawki pozostały bez zmian. Zwiększył się tylko limit stawki opłaty targowej z kwoty 751,65% do kwoty 765,94 zł dziennie.

Nowe stawki wejdą w życie z początkiem roku 2018. Podobne wzrosty zaobserwować można w wielu innych gminach w Polsce. Ustanawianie stawek na maksymalnym możliwym poziomie jest powszechnie praktykowane.

* Pogrubione zostały stawki określone na maksymalnym poziomie

Komentarze

komentarze