RIO wstrzymuje rolowanie zadłużenia powiatu!

W środę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło nieważność uchwały Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego.

Zmiana w uchwale, której stwierdzono nieważność: Ten ważny akt kierownictwa wewnętrznego przewidywał wykup wszystkich wyemitowanych obligacji (przypadające terminy wykupu: 2018-2022) na łączną kwotę 23,5 mln zł w samym tylko 2018 roku i zaciągnięcie nowych zobowiązań do 2032 roku. Kapitał (bez odsetek) planowano spłacać  w kwotach:

  • w latach 2019 – 2021 roku oraz w 2032 roku – po 1 mln złotych rocznie;
  • w latach 2021-2031 – po 2 mln złotych.

Uchwała, która obowiązuje: Wobec stwierdzenia nieważności mamy do czynienia ze stanem prawnym nieuwzględniającym zmiany sierpniowej. W latach 2018-2021 władze mająwykupić w każdym roku po 5 mln zł papierów dłużnych a w roku 2022 kolejne 3,5 mln zł.

Takie rolowanie zadłużenia naruszało przepisy związane z wskaźnikami obsługi zadłużenia. Zostały one przekroczone kilkunastokrotnie!

Z wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego (po zmianach wprowadzonych badaną uchwałą) wynika, że w latach 2017 i 2018 zaplanowano spłatę kredytu i wykup wyemitowanych obligacji wraz z wydatkami na obsługę długu z tytułu odsetek i dyskonta oraz potencjalną spłatę kwot wynikających z udzielonego poręczenia kredytu w wysokości stanowiącej łącznie odpowiednio 4,26% i 48,91% planowanych w tych latach dochodów, wobec dopuszczalnego poziomu wskaźnika spłaty, ustalonego zgodnie z art. 243 ust. 1 u.f.p., w wysokości odpowiednio 2,62% i 3,43%. W latach 2017 i 2018 wskaźnik spłaty długu, określony w art. 243 u.f.p., przekroczono odpowiednio o 1,64 i 45,48 punktu procentowego. W 2017 r. prognozowany stopień przekroczenia wskaźnika jest wyższy od wynikającego z budżetu ustalonego przez Kolegium Izby (uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 51/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.), a w 2018 r. przewyższa założony w uchwale Rady Powiatu Złotoryjskiego nr XXXII/146/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego. – czytamy w uzasadnieniu.

W ciągu 30 dni od doręczenia uchwały Rada Powiatu Złotoryjskiego ma prawo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

RIO dopatrzyło się także braków w sierpniowej uchwale zmieniającej budżet, które uznało za nieistotne naruszenie prawa (nie skutkuje stwierdzeniem nieważności uchwały). Wskazano również w tej uchwale na przekroczenie dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań i nakazano usunięcie nieprawidłowości w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2017 r.

Smaczku dodaje fakt, że wczoraj Rada Powiatu (przy jednym głosie wstrzymującym – radny Łukasz Horodyski) podjęła uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – wykonującego obowiązki w Zespole Zamiejscowym w Legnicy. Przedstawiona została kandydatura pana Aleksandra Ciempki, skarbnika Powiatu Złotoryjskiego.

Zadłużenie Powiatu Złotoryjskiego (bez długów szpitala) wyniosło na koniec I półrocza 2017 r. 25 476 474,17 zł.

Zobacz również:

Powiat czeka restrukturyzacja zadłużenia

Wideorelacja z XXXVII Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

Skarbnik powiatu zostanie członkiem Kolegium RIO?

Komentarze

komentarze