Rada powiatu po 3 latach znów uchwali budżet! Pozytywne opinie RIO do budżetu i WPF

W dniu wczorajszym Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał opinie pozytywne o projekcie budżetu oraz o projekcie wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Złotoryjskiego na lata 2021-2033.

Ostatni raz Rada Powiatu Złotoryjskiego samodzielnie uchwaliła budżet na rok 2015. Miało to miejsce na sesji, która odbyła się 29 grudnia 2014 r. Wiadomo już, że o przyjęciu budżetu na rok 2018 wypowiedzą się suwerennie sami radni.

Budżety za rok 2016 oraz 2017 ustaliła Regionalna Izba Obrachunkowa na podstawie projektu uchwały budżetowej przedstawionej przez Zarząd Powiatu. Radni w ciągu roku mogli wprowadzać do tego oktrojowanego budżetu zmiany.

Główne założenie dzięki, któremu udało się uzyskać opinię pozytywną to przesunięcie wykupu obligacji przypadających na lata 2018-2022 na kwotę 23,55 mln zł na lata 2021-2033. Pozwoli to na zachowanie współczynników obsługi zadłużenia z art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Skład orzekający zauważył, że w projekcie WPF nie odniesiono się do zobowiązań wynikających z udzielonego ZPO poręczenia i nie wyjaśniono pochodzenia planowanych dotacji na inwestycje oraz nie objaśniono założeń metodologicznych przyjętych przy opracowywaniu prognozy dla 2019-2033, w szczególności kalkulacji dochodów oraz wydatków. – Skład Orzekający wskazuje, że w celu spełnienia wymogu realistyczności prognozy, o którym mowa w art. 226 ust. 1 u.f.p., wskazane byłoby objaśnienie założeń uzasadniających wzrost nadwyżki operacyjnej w latach 2019-2021 oraz utrzymywanie się jej wysokiego poziomu w kolejnych latach. – czytamy w opinii.

RIO ocenia zgodność projektu z prawem. – Wydając przedmiotową opinię, Skład Orzekający ocenił przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na podstawie kryterium zgodności z prawem. Wskazuje jednocześnie, że odpowiedzialność za sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności za realność planowanych dochodów oraz celowość i realność planowanych wydatków, ponoszą jej organy. – przypomina organ nadzoru.

W przypadku budżetu Skład Orzekający dopatrzył się, że:

  • nie zachowano spójności pomiędzy danymi dotyczącymi planowanych wydatków budżetu wykazanymi w załącznikach nr 2 i 4 do projektu uchwały, przedstawiających odpowiednio planowane wydatki i zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2018, w zakresie charakteru dotacji planowanych w rozdziałach 80120, 80130, 92195, 92695; w zestawieniu planowanych dotacji w załączniku nr 4 do projektu uchwały nie wskazano ponadto przeznaczenia (treści, nazwy jednostki) dotacji planowanych w rozdziałach 92195 i 92695
  • uzasadnienie do projektu uchwały nie w pełni spełnia wymogi, o których mowa w § 2 uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Złotoryjskiego (XLIX/213/2010)

O samym budżecie i projekcie więcej napisaliśmy 21 listopada w artykule „Powiat zdoła sam uchwalić budżet! Znamy projekt budżetu i WPF”.

Opinia została wydana przez skład RIO w osobach: Aneta Kieljan – przewodnicząca, Tomasz Miśkiewicz – członek, Maciej Gardas – członek.

Załączniki:

Uchwała RIO w sprawie projektu budżetu powiatu złotoryjskiego
Uchwała RIO w sprawie projektu WPF powiatu złotoryjskiego

Przeczytaj również:

Powiat zdoła sam uchwalić budżet! Znamy projekt budżetu i WPF

Komentarze

komentarze