Jednak będzie nowy statut?

Radni miejscy nie byli zainteresowani aby w tej kadencji uchwalić nowelizację Statutu Miasta Złotoryja. Chcieli to pozostawić radnym kolejnej kadencji. Czy jednak prace ruszą jeszcze przed wyborami?

Problem starałem się nakreślić na łamach tego portalu a także składając petycję do Rady Miejskiej w Złotoryi. Niestety na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych nie udało mi się wyartykułować tego, że nowelizacja Statutu jest niezbędna.

W lipcu wysłałem zapytanie prasowe do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu aby dopytać o zgodność Statutu z obecnie obowiązującym prawem. – Wojewoda Dolnośląski, po analizie treści kwestionowanego statutu, zwróci się do Rady Miejskiej o jego weryfikację w przypadku, gdy w wyniku badania uchwały stwierdzone zostaną nieprawidłowości. – poinformowała wówczas Patrycja Czerwińska.

Kilka dni temu zapytałem czy analiza statutu miasta Złotoryja wykazała niezgodności z obecnym stanem prawnym. – Po analizie Statutu Miasta Złotoryja do Miasta Złotoryja skierowane zostało pismo informujące, że niektóre regulacje Statutu przestały być aktualne i wymagają zmiany. W odpowiedzi Miasto Złotoryja poinformowało, że przystąpiono do opracowywania nowego projektu Statutu Miasta. – poinformowała Anna Eisler z Biura Prasowego Wojewody Dolnośląskiego.

Statut Miasta Złotoryja został uchwalony w październiku 1995 roku na dwa lata przed wejściem w życie Konstytucji RP. Ostatni tekst jednolity ukazał się w 2003 roku. Statut był zmieniany w uchwałach: XVI/129/95r.; XIX/152/96; XXX/254/96; XXXI/260/97; VI/46/99; XVI/142/2000; XXII/208/2000; XXXIII/303/2001; VI/33/2003; XVII/109/2004; XIV/87/2007; XXI/119/2008; 0007.XL.238.2014; 0007.XLIII.251.2014. Zmiany po 2003 roku dotyczyły głównie wysokości diet, liczby płatnych sesji i komisji w roku oraz kręgu podmiotów uprawnionych do inicjatywy uchwałodawczej.

Wątpliwości co do zgodności z prawem można mieć np. z takimi fragmentami Statutu:

 • „Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez Przewodniczącego obrad, Rada jest związana uchwałami podjętymi na tej sesji.”
 • „Przewodniczący obrad prowadzi je według uchwalonego porządku otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów. W uzasadnionych wypadkach może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku obrad.”
 • „Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami poprzez:
  – informowanie wyborców o stanie Miasta,
  – konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
  – propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,
  – informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie,
  – przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców Miasta.”
 • „[Do wyłącznej właściwości Rady należy:] powoływanie i odwoływanie Skarbnika Miasta, który jest głównym księgowym budżetu, oraz Sekretarza Miasta na wniosek Burmistrza Miasta,”

Mam nadzieję, że do prac nad Statutem zostaną zaproszeni mieszkańcy i ten akt prawa miejscowego będzie poddany konsultacjom społecznym. Takie rozwiązanie proponowałem w petycji, gdyż uważam, że to może być najlepsza możliwa kampania informacyjna odnośnie samorządności.

Zobacz również:

Czy my w Złotoryi mamy statut? – felieton naczelnego

Komentarze

komentarze