Czym różnią się obydwa obywatelskie projekty uchwał?

Do porządku obrad sierpniowo-wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Złotoryi (której druga część rozpocznie się w czwartek) mają zostać włączone dwa projekty uchwał w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznie Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

Obydwa projekty są zgłoszone przez obywateli. Mają również ten sam rodowód – uchwałę Rady Miejskiej w Kudowie-Zdrój. Zakładają możliwość realizacji zarówno projektów twardych (inwestycyjnych) i miękkich (społecznych).

Względem projektu byłego przewodniczącego Rady Romana Gorzkowskiego grupa inicjatywna skupiona wokół Barbary Lenart postanowiła jednak zmienić cześć postanowień. Warto skupić się na różnicach między tymi dwoma projektami aby ocenić to co możliwe albo warte jest realizacji.

Element konsultacji Projekt
R. Gorzkowskiego
Projekt
B. Lenart
Kwota na wszystkie projekty 100 000 zł 150 000 zł
Maksymalna kwota na projekt 20 000 zł 30 000 zł
Teren realizacji zadania Tereny stanowiące własność Gminy Miejskiej Złotoryja lub tereny, co do których Gmina Miejska Złotoryja może uzyskać prawo do dysponowania nieruchomością. Zgoda zarządcy terenu na realizację projektu na terenie prywatnym i przed realizacją podpisanie umowy między zarządcą terenu a miastem, zapewnienie ogólnodostępności i zobowiązanie do utrzymywania efektów projektu,  gotowość do ponoszenia kosztów przez właściciela terenu, w przypadku terenów inwestycyjnych gmina ma móc dysponować terenem przez co najmniej 5 lat
Informacja o wynikach głosowania Na stronie internetowej miasta, na tablicy w UM Na stronie internetowej miasta codzienne podsumowanie złożonych głosów, na tablicy w UM
Prawo zgłoszenia projektu Każdy mieszkaniec Złotoryi Każdy mieszkaniec Złotoryi po ukończeniu 13. roku życia

(wykracza poza delegację ustawową wyrażoną w art. 5 ust. 1 u.s.g.)

Poparcie dla projektu 20 mieszkańców 15 mieszkańców
Prawo głosu Każdy mieszkaniec Złotoryi Każdy mieszkaniec Złotoryi po ukończeniu 13. roku życia

(wykracza poza delegację ustawową wyrażoną w art. 5 ust. 1 u.s.g.)

Niewykorzystane środki Brak unormowania Przechodzą na następny okres
Liczba głosów Każdy głosujący ma jeden głos na jeden projekt Każdy głosujący ma 5 głosów na jeden lub kilka projektów
Kolejność projektów na liście Brak unormowań Losowanie
Zasady realizacji projektów Brak – uchwała nie może ich określać

 

Wpisanie projektów do budżetu na rok 2018, prawo do zmian zakresu projektu w przypadku przekroczenia oszacowanej wartości projektu, kwartalna informacja o stopniu realizacji projektów

(niezgodność z art. 18 ust. 2 pkt 4 art. 30 ust. 2 pkt 4 u.s.g. – Rada nie może delegować kwestii ustalania wydatków z budżetu na inne podmioty i nie może ingerować w kompetencje Burmistrza odnośnie wykonywania budżetu; wykracza istotnie poza delegację ustawową określenia zasad i trybu konsultacji społecznych – przeczy istocie konsultacji społecznych, które nie są wiążace)

Ponadto w drugim z projektów w harmonogramie z realizacji zadania zamiast „weryfikacja propozycji projektów pod względem formalnoprawnym, pod względem możliwości ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości oraz zatwierdzenie przez Burmistrza Miasta Złotoryja listy projektów” widnieje „prawnym, pod względem możliwości ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości oraz zatwierdzenie przez Burmistrza Miasta Złotoryja listy projektów”. Kampania edukacyjno-informacyjna miałaby się odbywać od dnia wejścia w życie uchwały a także przewidziane są terminy realizacji zadań oraz „ewaluacja projektów”. Widnieje również pozycja „dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złotoryi 16.03.2018 – 02.04.2018”, która nie wiadomo co oznacza.

W projekcie wykreślone są poszczególne ustępy i punkty, ale nie jest zmieniona numeracja.

Komentarze

komentarze