Miasto zostanie udziałowcem Sanikomu?

Wśród projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Złotoryi, która jest planowana na 30 maja, znajdzie się projekt aktu kierownictwa wewnętrznego, który zezwoli organowi wykonawczemu gminy na wykupienie 500 udziałów przedsiębiorstwa Sanikom Sp. z o. o. z Lubawki.

Wkład pieniężny naszego miasta w podwyższonym kapitale zakładowym spółki ma wynieść w tym roku 100 000 zł (200 udziałów). W następnych dwóch latach udziały mają się zwiększyć o kwotę 250 000 zł (500 udziałów; w 2018 roku) oraz 265 000 zł (530 udziałów; w 2019 roku). Kapitał zakładowy spółki komunalnej wynosi 9 734 500,00 zł.

Obecnie największymi udziałowcami spółki są: Miasto Lubawka (3519 udziałów), Miasto Kamienna Góra (3839 udziałów), Miasto Boguszów-Gorce (2268 udziałów) oraz Miasto Jawor (2164 udziałów). Ponadto udziałowcami są: Gmina Kamienna Góra, Gmina Męcinka, Gmina Mściwojów, Gmina Paszowice, Gmina Pielgrzymka, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Marciszów, Gmina Wądroże Wielkie, Gmina Świerzawa, Miasto Wojcieszów, Miasto Mieroszów, Miasto Bolków, Gmina Czarny Bór, Gmina Lwówek Śląski.

Czy posiadanie udziałów w tego typu spółce może pozwolić gminie np. na powierzenie w ramach in-house części zadań własnych gminy? Taka sytuacja miała miejsce niedawno w Wojcieszowie, gdzie Rada Miasta wyraziła zgodę na powierzenie od 1 lipca 2017 r. zadań własnych Gminy Wojcieszów w zakresie gospodarki komunalnej i utrzymania czystości i porządku obejmujących:

1) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

2) obróbkę i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

3) odzysk surowców z materiałów wysegregowanych,

4) odbieranie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odpadów komunalnych i zagospodarowaniu tych odpadów następować będzie poprzez udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubawce, po spełnieniu przez Spółkę przesłanek do udzielenia takiego zamówienia.

Nie oznacza to, że nawet gdyby ustawa to umożliwiała (chociaż w kwestiach znowelizowanych przepisów jest szereg różnych wykładni), zadania które wykonuje obecnie RPK, przejąłby Sanikom, gdyż spółka z Lubawki zajmuje się również zadaniami, których RPK nie realizuje. Posiada np. sortownię. W tym roku RPK zostało powierzone kilka zamówień „z wolnej ręki”.

Przypomnijmy, że możliwość powierzenia zadań „z wolnej ręki” własnym spółkom komunalnym wprowadziła ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dodała do PZP art. 67 ust. 1 pkt 12 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.. W art. 61 ust. 1 ustawodawca określił katalog zamknięty okoliczności, w których zamawiający może powierzyć wykonywane zadanie „z wolnej ręki”:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego (przyp. red. 100% udziałowcem spółki jest Gmina Miejska Złotoryja).

– Podstawowym celem spółki jest świadczenie usług o charakterze publicznym w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Spółka jest właścicielem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów wraz ze stacjami przeładunkowymi w Jaworze i Pielgrzymce , który to zakład ma status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Spółka jest również właścicielem sortowni odpadów komunalnych zbieranych selektywnie. Pozwala to na uzyskiwanie przez gminy będące jej udziałowcami , wymaganych prawem poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Przystąpienie do spółki w charakterze udziałowca zapewni Gminie Miejskiej Złotoryja wpływ na politykę spółki w zakresie wysokości opłaty za przyjmowane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych odpady komunalne i zapewni osiąganie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu. Tym samym zapewni wykonanie zadania własnego gminy dotyczącego unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów komunalnych. – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały

Udziałowcem Sanikomu chce również zostać Gmina Złotoryja, która w tym roku ma nabyć 2 udziały (1000 zł) a w dwóch następnych latach odpowiednio 278 (139 tys. zł) i 280 udziałów (140 tys. zł). Tak samo jak w przypadku Złotoryi zgodę na to muszą wpierw wyrazić radni na majowej sesji.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Burmistrz Wojcieszowa dr inż. Sławomir Maciejczyk.

Zobacz również:

Kolejne zlecenia in-house dla RPK

RPK zajmie się oświetleniem miejskim oraz odśnieżaniem dróg gminnych w ramach in-house

Miasto chce powołać nową spółkę komunalną

Komentarze

komentarze