Ujawniamy jakie zmiany do budżetu chciał wprowadzić Zarząd Powiatu Złotoryjskiego

Dotarliśmy do pisma Starosty Złotoryjskiego z dnia 31 marca 2017 r., o którym wspomina uchwała Kolegium RIO w sprawie ustalenia budżetu powiatu złotoryjskiego.

Zarząd Powiatu przedłożył w nim propozycje następujących zmian do projektu budżetu:

Dochody budżetowe – zwiększenie o 96 001 zł
– wzrost subwencji oświatowej o 99 094 zł
– zmniejszenie udziału w podatku dochodowym o 3 093 zł

Wydatki budżetowe – zwiększenie o 96 001 zł

Rozdział Klasyfikacja Zmiana Opis
Oświata i wychowanie – zmniejszenie o 509 000 zł
80110 Gimnazja -86 000 zł
80120 Licea ogólnokształcące -80 000 zł
80130 Szkoły zawodowe – 271 634 zł
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa – 80 000 zł
80148 Stołówki szkolne – 27 000 zł
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych.
+ 35 000 zł nauczanie specjalne
Opieka zdrowotna – zwiększenie o 736 449 zł
85111 Szpitale ogólne + 736 449 zł pokrycie straty za 2016 rok i lata poprzednie
strata za 2016 rok: 1 100 000 zł
planowane pokrycie w 2017: 1 852 449 zł
łącznie pozostało do pokrycia: 2 168 570,77
Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o 120 814 zł
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 100 814 zł
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 20 000 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie o 5 000 zł
92195 Pozostała działalność – 5 000 zł
Kultura fizyczna – zmniejszenie o 5 000 zł
92695 Pozostała działalność – 5 000 zł

Propozycje zmian przedstawione przez Zarząd Powiatu Złotoryjskiego nie zostały jednak uwzględnione przez organu nadzoru, który pozostawił ich uchwalenie Radzie Powiatu. – Kolegium pozostawiło do decyzji organów Powiatu wprowadzenie do budżetu zmian, o których mowa w piśmie Starosty Złotoryjskiego z dnia 31 marca 2017 r. znak FN 3201.19.2017. – można przeczytać w uzasadnieniu uchwały RIO.

Budżet został ustalony przez RIO w wartościach przedstawionych w projekcie budżetu w listopadzie 2016 r. Dopuszczalny wskaźnik planowanych spłat zobowiązań dla powiatu (wyliczony na podstawie art. 242-244 u.f.p.) wynosi 2,62%, ale w ustalonym budżecie (i tym samym w projekcie budżetu) został przekroczony o 1,07%. Oznacza to, że każda zmiana uchwały budżetowej, którą podejmie powiat w tym roku budżetowym, nie będzie mogła przekroczyć wskaźnika ustalonego na poziomie 3,69%.

Załączniki:

Pismo Starosty Złotoryjskiego z 31 marca 2017 r.

Zobacz również:

RIO ustaliło budżet po myśli Zarządu Powiatu

Komentarze

komentarze