RPK Partner już nie w organizacji. Spółka uzyskała osobowość prawną.

W piątek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana RPK Partner sp. z o. o. Złotoryjskie przedsiębiorstwo uzyskało tym samym osobowość prawną i otrzymało numer KRS 0000682302.

Od 30 grudnia 2016 r. (dzień zawarcia umowy spółki z organiczoną odpowiedzialnością) podmiot działał jako „spółka w organizacji” (art. 161 § 1 k.s.h.). Na wpis do KRS spółka miała od tego czasu 6 miesięcy, w przeciwnym przypadku umowa spółki uległaby rozwiązaniu (art. 169 § 1 k.s.h.).

Spółki kapitałowe w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane (art. 11 § 1 k.s.h.). Z chwilą wpisu do rejestru stają się spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskują osobowość prawną oraz stają się podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji (art. 12 k.s.h.). Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu. Odpowiedzialność tych osób ustaje wobec spółki z chwilą zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie wspólników (art. 13 k.s.h., art. 161 § 3 k.s.h.). W spółce jednoosobowej w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki, poza możliwością zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego (art. 162 k.s.h.).

W zarządzie spółki zasiadają Wiesław Świerczyński (prezes) oraz Paweł Macuga (wiceprezes). Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu wraz z prokurentem, w przypadku jego ustanowienia. Prokurenta nie ustanowiono.

Członkami Rady Nadzorczej spółki komunalnej są: Piotr Stryczek, Zbigniew Soja oraz Adam Szewczak.

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy to zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. Przedmiotem pozostałej działalności przedsiębiorcy ujawnionej w rejestrze jest: zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, zbieranie odpadów niebezpiecznych, obróbka i usuwani opadów innych niż niebezpieczne, odzysk surowców z materiałów segregowanych, roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 tysięcy złotych. Jedynym wspólnikiem spółki jest Gmina Miejska Złotoryja. Spółka mieści się w budynku przy ul. Kolejowej 1 – obok Sądu Rejonowego w Złotoryi. Można ją znaleźc w Internecie pod adresem: rpkpartner.pl.

Komentarze

komentarze