Milion złotych nadwyżki w powiecie

Publikujemy sprawozdania RB za IV kwartał 2017 roku, które powiat złotoryjski złożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Wszelkie dane według stanu na 31 grudnia 2017 r.

Dochody wykonane – 43 543 632,74 zł:
Dochody bieżące – 42 325 279,97 zł
Dochody majątkowe – 1 218 352,77 zł

Wydatki wykonane – 42 457 093,33 zł:
Wydatki bieżące – 40 896 623,23 zł
Wydatki majątkowe – 1 560 470,10 zł

Nadwyżka budżetowa – +1 086 539,41 zł
Przychody – 0 zł
Rozchody – 920 500,00 zł:

 • spłaty kredytów i pożyczek – 920 500,00 zł

Zadłużenie powiatu -23 550 000 zł:

 • kredyty – banki – 23 550 000 zł:
  według pozostałego okresu zapadalności:

  • do roku – 5 000 000 zł
  • 1-5 lat –  18 550 000 zł

Należności powiatu – 1 868 343,25 zł:

 • Depozyty na żądanie – 380 480,98 zł
 • Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług – 24 068,49 zł
 • Wymagalne należności pozostałe – 610 042,19 zł
 • Pozostałe należności – 853 751,59 zł

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 588 004,52 zł, w tym:

 • środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 0 zł
 • środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 26 473,30 zł

Załączniki:

Powiat_Złotoryjski_Rb-27
Powiat_Złotoryjski_Rb-28
Powiat_Złotoryjski_Rb-30s
Powiat_Złotoryjski_Rb-34
Powiat_Złotoryjski_Rb-N
Powiat_Złotoryjski_Rb-NDS

Powiat_Złotoryjski_Rb-ST
Powiat_Złotoryjski_Rb-UZ
Powiat_Złotoryjski_Rb-Z

Zobacz również:

2 mln złotych nadwyżki budżetowej w Mieście

 

Komentarze

komentarze