Kwalifikacja wojskowa w powiecie złotoryjskim

W dniach od 30 stycznia do 16 lutego 2018 r. na terenie powiatu złotoryjskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, która ma na celu weryfikację młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego dla potrzeb czynnej służby wojskowej.

Na podstawie wezwań Burmistrzów i Wójtów, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiać się będą przed Powiatową Komisją Lekarską w  Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Zacisze” w Złotoryi, ul. Kolejowa 4  w następujących terminach:

Miasto Wojcieszów: 30 stycznia

Miasto i Gmina Świerzawa: 30, 31 stycznia

Gmina Zagrodno: 01 luty

Gmina Pielgrzymka: 02 luty

Gmina Złotoryja:  06, 07 luty

Miasto Złotoryja:  1314, 15, luty

Kobiety (wszystkie gminy): 16 luty

Obowiązkowi kwalifikacji wojskowej podlegają osoby zameldowane na trwający ponad trzy miesiące pobyt stały lub czasowy na terenie powiatu złotoryjskiego.

Wzywani są:

–  mężczyźni urodzeni w 1999 r.;

–  mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

–        osoby urodzone w latach 1997-1998, które:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • kobiety urodzone w latach 1994–1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944),
 • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Stając do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy należy ze sobą posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji, w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
 • dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, należy zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),
 • książeczkę wojskową.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2018 roku

Ważne

Za niedopełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

(Fot. Kajetan Kukla)

Komentarze

komentarze