ULGA NA DZIECKO UCZĄCE SIĘ

Spośród trzech grup dzieci, których wychowywanie uprawnia do ulgi, najbardziej problematyczna jest grupa dzieci, które się uczą/studiują. Wynika to z licznych warunków, które trzeba spełnić.

Odliczenie od podatku dotyczy wychowywania następujących grup dzieci:

  • małoletnich,
  • bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25. roku życia, uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Dzieci wymienione w grupie trzeciej nie mogą osiągnąć w roku podatkowym, za który rodzic/opiekun prawny chce skorzystać z ulgi, dochodu opodatkowanego:

  • na ogólnych zasadach lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanego przy zastosowaniu 19% stawki, w łącznej wysokości przekraczającej 3.089 zł; uwzględnia się tutaj również dochód osiągnięty za granicą, bez względu na metodę unikania podwójnego opodatkowania wynikającą z umowy bilateralnej zawartej przez RP z danym państwem; przez dochód rozumie się przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania, niepomniejszony natomiast o odliczenia od dochodu,
  • ryczałtem ewidencjonowanym, z wyjątkiem przychodu z najmu,
  • podatkiem liniowym,
  • podatkiem tonażowym.

Ulga nie przysługuje również, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

  • wstąpiło w związek małżeński,
  • na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Sporo problemów nastręcza interpretacja stanów faktycznych związanych z poszczególnymi etapami edukacji dziecka, wakacjami, urlopami dziekańskimi itp. W broszurze informacyjnej Ministerstwo Finansów zajęło w tych kwestiach następujące stanowisko:

„Osoba kończąca pewien etap swojego kształcenia przestaje być uczniem określonej szkoły z chwilą otrzymania świadectwa. Jednakże osoba zamierzająca kontynuować naukę nie traci automatycznie statusu osoby uczącej się. W związku z tym, w przypadku:
1) ucznia kontynuującego naukę w szkole, ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego,
2) maturzysty, który nie kontynuuje nauki, ulga przysługuje łącznie z miesiącami wakacyjnymi,
3) maturzysty, który podejmuje naukę w szkole wyższej, ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego,
4) studenta kształcącego się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie), ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego w sytuacji, gdy student został zakwalifikowany na studia magisterskie,
5) studenta, który ukończył studia licencjackie i nie kontynuuje nauki, ulga przysługuje do miesiąca października włącznie.”

Leszek Boroch
– pracownik Urzędu Skarbowego w Złotoryi

 

Komentarze

komentarze